costa andalucía holidays wettelijke disclaimer

Wettelijke disclaimer

EIGENAAR VAN DE WEBSITE: 
Deze website is eigendom van COSTA ANDALUCIA HOMES SL met CIF-nummer B92392745, (hierna te noemen COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS), en met geregistreerd kantoor aan de Calle Alejandro Dumas 17 - 29004 Málaga.

Alle producten en diensten opgenomen in de website worden verleend door COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende telematicadiensten in Spanje.

 WETGEVING
Met algemeen karakter zijn de betrekkingen tussen Costa Andalucía Holidays en de gebruikers van zijn telematicadiensten, aangeboden op de website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

 CORRECT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN:
Elke bezoeker van deze website heeft de zorg van een gebruiker en is verplicht de website op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken. Het is de gebruiker verboden om:

  • ·de diensten te gebruiken op een manier, voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde of die schade toebrengen;
  • te reproduceren of kopiëren, distribueren, publieke toegang verlenen via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud van het web transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan;
  • elke handeling te verrichten die kan worden beschouwd als een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS of van derden;
  • de diensten en, in het bijzonder, de informatie van welke aard dan ook die via de Website wordt verkregen, te gebruiken voor het verzenden van reclame, communicatie met het oog op directe verkoop of met enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan een veelheid van personen, ongeacht het doel ervan, alsmede voor het op de markt brengen of openbaar maken van deze informatie op welke wijze dan ook.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade en verlies van welke aard dan ook die COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS kan lijden als gevolg van het niet nakomen van één van de bovengenoemde verplichtingen, alsmede van alle andere verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden en/of de door de wet opgelegde verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website zijn opgenomen.

GEDRAGSCODE:
Gebruikers kunnen contact opnemen met COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS zolang zij zich houden aan de volgende gedragscode:

1.      GEEN ENKELE GEBRUIKER MAG ZICH VOORDOEN ALS EEN ANDERE PERSOON OF ORGANISATIE.

2.      RESPECTLOOS EN BELEDIGEND TAALGEBRUIK IS NIET TOEGESTAAN.

3.      HET IS VERBODEN om bedrijven of webportalen te presenteren, te citeren en aan te bevelen, en in het algemeen om marketing- of spamacties uit te voeren. Dit soort inhoud zal samen met de accounts die deze actie hebben veroorzaakt, worden verwijderd en aan het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming bekend worden gemaakt.

HET RECHT VAN RESERVERING:
Het feit dat u informatie opvraagt via het contactformulier, is niet bindend voor het huren van een van de diensten die worden aangeboden op de Website, de inschrijving op dit formulier, is louter informatief van aard. Costa Andalucía Holidays behoudt zich het recht voor om te kiezen, afhankelijk van de data en beschikbaarheid.

EIGENDOMSRECHTEN:
Alle inhoud van de Website, zoals teksten, grafieken, foto's, logo's, iconen, afbeeldingen, grafische vormgeving, broncode en software, zijn het exclusieve eigendom van COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS of van derden, wier rechten in dit opzicht rechtmatig in handen zijn van COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS, en worden derhalve beschermd door nationale en internationale wetgeving.

Het is ten strengste verboden om alle elementen die onderworpen zijn aan de industriële en intellectuele eigendom te gebruiken voor commerciële doeleinden, evenals de  of wijziging ervan, met bijzondere aandacht voor alle ontwerpen van de getoonde collecties.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:
COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische redenen, veiligheid, controle, onderhoud, stroomuitval of om enige andere gerechtvaardigde reden.

COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS garandeert derhalve niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de Website of de Diensten, zodat het gebruik ervan door gebruikers op eigen risico wordt uitgevoerd. COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS kan hiervoor op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld.

Bovendien neemt COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS geen enkele verantwoordelijkheid op zich, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot:

Het gebruik door gebruikers van de materialen op de website, al dan niet verboden of toegestaan, in strijd met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de website zelf of portals van derden.

Alle schade en verliezen voor de gebruikers veroorzaakt door het normaal of abnormaal functioneren van de zoekinstrumenten, de organisatie of locatie van de inhoud en/of de toegang tot de diensten en, in het algemeen, van fouten of problemen die zich kunnen voordoen, genereren in de ontwikkeling of instrumentatie van de technische elementen die de dienst vormen.

De inhoud van de pagina's die gebruikers kunnen bereiken via links op het web.

Van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden door contractuele middelen aan COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS kunnen worden gekoppeld.

Evenzo sluit COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud van computersystemen en in documenten of systemen die erin zijn opgeslagen, zodat COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS in geen enkel geval verantwoordelijk is wanneer deze zich voordoen:

Fouten of vertragingen in de toegang tot de diensten door de gebruiker bij het invoeren van zijn gegevens in de overeenkomstige vorm of elke anomalie die kan ontstaan wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen op het internet, oorzaken van onvoorziene omstandigheden of overmacht en andere onvoorspelbare gebeurtenissen dan de goede trouw van COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS.

Storingen of incidenten die zich kunnen voordoen bij communicatie, verwijdering of onvolledige overdrachten, zodat niet kan worden gegarandeerd dat de diensten van de website voortdurend operationeel zijn.

Van de fouten of beschadigingen die door een inefficiënt gebruik van de dienst en te kwader trouw van de gebruiker aan de website worden veroorzaakt.

Van de niet-verrichting of problemen in het e-mail adres dat door de gebruiker is opgegeven om de gevraagde informatie te verzenden.

COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS zet zich in ieder geval in voor het oplossen van eventuele problemen en biedt de gebruiker alle nodige ondersteuning om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS garandeert of aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade en verliezen geleden door de toegang tot de Diensten / inhoud van derden via verbindingen, links of links van de gelinkte sites of over de juistheid of betrouwbaarheid ervan. De functie van de links in COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet, waar u de door het portaal aangeboden diensten kunt uitbreiden. COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS is in geen geval verantwoordelijk voor het resultaat van deze links of de gevolgen die voortvloeien uit de toegang van gebruikers tot deze links. Deze diensten van derden worden door hen geleverd, zodat COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS geen controle heeft over de rechtmatigheid van de diensten of de kwaliteit ervan. Bijgevolg moet de gebruiker voorzichtigheid in acht nemen bij de beoordeling en het gebruik van informatie en diensten die in de inhoud van derden aanwezig zijn.

Het is uitdrukkelijk verboden om hyperlinks voor commerciële doeleinden aan te brengen in andere webpagina's dan COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS die toegang geven tot deze portaalsite zonder de uitdrukkelijke toestemming van COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS. Het bestaan van hyperlinks op websites buiten het bedrijf impliceert in geen geval het bestaan van commerciële of commerciële relaties met de eigenaar van de website waarop de hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding door COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS.

GEGEVENSVERWERKING EN GEBRUIK VAN COOKIES:

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via onze website of door het verzenden van e-mails zal worden opgenomen in de bestanden die aan het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming door COSTA ANDALUCIA HOMES SL als de eigenaar van het merk COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS voor de doeleinden beschreven in het privacybeleid, dat moet worden gelezen, begrepen en geaccepteerd voor het gebruik van deze website.

Anderzijds informeert COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS u dat door het bezoeken van deze website niet automatisch gegevens van persoonlijke aard worden opgeslagen die een gebruiker identificeren, maar dat er in plaats daarvan bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard en niet identificeerbaar met een specifieke gebruiker, tijdens de sessie live wordt verzameld via apparaten genaamd "cookies" en die ons in staat stellen om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Alle gebruikers moeten ons cookiebeleid raadplegen om op het web te kunnen navigeren.

In elk geval hebben alle gebruikers het recht om op elk moment de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet die hen bijstaan, uit te oefenen door te schrijven naar COSTA ANDALUCIA HOLIDAYS via het adres info@costaandalucia.com

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

Voor alle kwesties die op de website aan de orde kunnen worden gesteld, zal het toepasselijke Spaanse recht van toepassing zijn en in geval van een geschil, komen beide partijen overeen om de jurisdictie die toe te wijzen aan de rechtbank van de stad Málaga in Spanje.

Costa Andalucía